Приветствую Вас, Гость
                                    

Положення про психологічну службу системи освіти України

(затверджено наказом Міністерства освіти України 03.05.99 № 127, зареєстровано в Міністерстві юстиції України із змінами і доповненнями 09.07.2001 р. за № 570/5761)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Психологічна служба (далі - служба) в структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров'я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.
1.2. Служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.
1.3. Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинним законо-давством України та цим Положенням.
І.4. Діяльність служби в системі освіти України забезпечується практичними психологами (соціальними педагогами), які мають вищу спеціальну освіту. За своїм статусом працівники служби належать до педагогічних працівників і відповідно до чинного законодавства користуються всіма правами і гарантіями, передбаченими для них.
1.5. Психологічна служба тісно працює з органами охорони здоров'я, соціального захисту, сім'ї і молоді, внутрішніх справ, іншими зацікавленими відомствами, а також - із громадськими і благодійними організаціями.
1.6. Це положення регламентує загальну структуру та функції психологічної служби в системі освіти України в цілому і є основою для діяльності наявної мережі служби управлінь та відділів освіти державних адміні-страцій.
1.7. Посади практичних психологів (соціальних педагогів) уводяться  в штати дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів за рішенням районних (міських) відділів освіти, управлінь (комітетів) професійно-технічної освіти, за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою, в межах коштів, передбачених єдиним кошторисом витрат навчальних закладів, згідно з нормативами чисельності практичних психологів (соціальних педагогів) підрозділів системи освіти (додаток).

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ.
2.1. Завдання психологічної служби системи освіти України полягають:

 • у сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;
 • у профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку дитини.

2.2. Основними видами діяльності психологічної служби є:

 • діагностика - психологічне обстеження дітей і підлітків, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку дітей та учнівської молоді, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
 • корекція - здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізич-ному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;
 • реабілітація - надання психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, молоді, які перебувають у кризо-вій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
 • профілактика - своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо;
 • прогностика - розробка, апробація і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямків індивідуальною розвитку дитини та складання на цій основі життєвих планів, ви-значення тенденцій розвитку груп, міжгрупових взаємин та освітньої ситуації у регіоні.

2.3. Психологічна служба системи освіти України функціонує на трьох рівнях:

 • науковому, на якому вивчає закономірності психічного розвитку і формування особистості дитини з метою розробки методів і методик професійного застосування психологічних знань в умовах сучасної школи;
 • прикладному, на якому здійснює соціально-психологічне забезпечення процесу навчання і виховання, включаючи розробку навчальних програм, підручників, професійну підготовку і підвищення кваліфікації фахівців;
 • практичному, на якому забезпечує безпосередню роботу психологів, соціальних педагогів у навчальних закладах.

2.4. Діяльність психологічної служби включає такі головні напрямки:

 • консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань  навчання та виховання дітей і підлітків, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;
 • просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних закладах та сім'ї;
 • превентивне виховання (через засоби масової інформації, в ході вивчення шкільних предметів в рамках на-вчальних програм або як окремого предмета), метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб жит-тя та захист психічного здоров’я, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх.

З. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЮ СЛУЖБОЮ
З.1. Психологічна служба в системі освіти України складається з трьох основних ланок:

 • Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи;
 • обласних, районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи або методистів методич-них кабінетів районних (міських) відділів освіти, які відповідають за психологічну службу;
 • практичних психологів, соціальних педагогів, які працюють у навчальних закладах.

3.2.Науково-методичне керівництво психологічною службою системи освіти здійснює Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, який створюється Міністерством освіти України та АПН України, і діє на підставі Статуту.
3.3. Обласні центри практичної психології і соціальної роботи створюються Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій і методично підпорядковуються Українському науково-методичному центру практичної психології і соціальної роботи.
Центри можуть функціонувати як структурні підрозділи закладів післядипломної освіти або як юридичні особи.
3.4. Районні (міські) центри практичної психології і соціальної роботи створюються районними (міськими) відділами освіти і методично підпорядковуються обласним центрам.
Центри можуть функціонувати як структурні підрозділи методичних кабінетів або як юридичні особи.
3.5. Районні і міські центри створюються при наявності у навчальних закладах освіти району (міста) від 20 тис. і більше дітей віком до 18 років.
Якщо чисельність дітей, які відвідують дошкільні заклади або навчаються в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти району (міста), менша, то у відповідному методичному кабінеті вводиться посада методиста, який відповідає за психологічну службу.
Відділи освіти таких районів на паритетних засадах можуть створювати міжрайонні центри практичної психології і соціальної роботи.
3.6. Атестація практичних психологів (соціальних педагогів) проводиться атестаційними комісіями, що створюються при районних (міських) центрах та методичних кабінетах, для встановлення (підтвердження) їх ква-ліфікаційних категорій згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Мініс-терства освіти України від 20.08.93 № 310 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.12.93 за № 176.
3.7. Обласним, районним (міським) центрам в установленому порядку затверджується штатний розпис згі-дно з нормативами чисельності практичних психологів (соціальних педагогів).
3.8. Обласні, районні (міські) центри здійснюють свою діяльність відповідно до Положення або Статуту, якщо вони є юридичними особами.

4. ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ.
4.1. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи є головною органі-зацією психологічної служби системи освіти України. Він здійснює організаційні, координаційні та науково-методичні функції у галузі практичної психології і соціальної роботи.
До числа його повноважень належить:

 • науково-методичне забезпечення психологічної служби системи освіти;
 • участь в експертизі діяльності, ліцензуванні державних і недержавних навчальних закладів та підрозділів пси-хологічної служби системі освіти;
 • здійснення психометричного нагляду, забезпечення діяльності психометричної комісії, організація соціально-психологічної експертизи методів, методик, новацій у галузі освіти;
 • дотримання державних вимог до змісту діяльності психологічної служби, координація науково-прикладних досліджень та методичних розробок.

4.2. Центри практичної психології і соціальної роботи (методисти) є основними організаційно-методичними структурами психологічної служби освіти в області, районі (місті). Вони здійснюють організаційні, координувальні та навчально-методичні функції у галузі практичної психології і соціальної роботи.
Обласні, районні (міські) центри (методисти):

 • забезпечують діяльність психологічної служби освіти регіону згідно з державними вимогами;
 • надають методичну, інформаційну підтримку практичним психологам, соціальним педагогам;
 • беруть участь в організації підвищення кваліфікації спеціалістів служби, їх атестації та професійному зростанні, кадровому забезпеченні служби, сертифікації фахівців;
 • організовують діяльність методичних об'єднань практичних психологів і соціальних педагогів;
 • координують науково-дослідні, практичні дослідження за пріоритетними напрямками діяльності психологічної служби;
 • беруть участь в оцінці, прогнозуванні та формуванні освітньої політики в регіоні;
 • впроваджують досягнення психологічної науки та передового досвіду.

Центри практичної психології і соціальної роботи (методисти) організовують діяльність «Телефонів довіри», кабінетів корекції кризових станів, психологічних (сімейних) консультацій, профільних консультпунктів, реа-білітаційних центрів залежно від соціально-психологічних потреб регіону.
4.3. Практичний психолог навчального закладу:

 • бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного ро-звитку дітей і учнівської молоді, збереження їх повноцінного психічного здоров'я;
 • проводить психолого-педагогічну діагностику готовності дитини до навчання в період її переходу з однієї віко-вої групи до іншої, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку;
 • розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій дітей;
 • сприяє вибору підлітками професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя;
 • здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків;
 • проводить психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх;
 • формує психологічну культуру вихованців, учнів, педагогів, батьків, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

4.5.Соціальний педагог навчального закладу:

 • здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію з метою створення умов для всебічного розвитку дітей і підлітків;
 • сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнівської молоді;
 • залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян;
 • впливає на подолання особистісних, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів, надає потрібну консу-льтативну психолого-педагогічну допомогу дітям і підліткам, групам соціального ризику, дітям, які потребують пік-лування тощо.

4.6. Соціальний педагог зараховується у загальноосвітні, школи-інтернати для дітей, які потребують соціа-льної допомоги, школи (ПТУ) соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання, професійно-технічні училища згідно з нормативами. Соціальні педагоги зараховуються у ці навчальні заклади за вакантних посад практичних психологів.
4.7. Працівник психологічної служби повинен:

 • керуватися Етичним кодексом психолога;
 • дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність дитини, захищати її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному7 співробітництві з усіма учасниками пе-дагогічного процесу;
 • пропагувати здоровий спосіб життя, підвищувати рівень психологічних знань педагогічних працівників і бать-ків;
 • зберігати професійну таємницю, не поширювати відомостей, отриманих в процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, запобігати випадкам здійснення психодіагностичної, розвивально-корекційної, консультативно-методичної роботи особами, які не мають відповідної фахової підготовки або права на таку діяльність;
 • знати програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку дітей, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрямки і перспективи розвитку освіти, психо-лого-педагогічної науки.

4.8. Тривалість робочого тижня практичного психолога (соціального педагога) - 40 годин, із них 20 год. відводиться для роботи у навчальному закладі (індивідуальна і групова психодіагностика, консультування учнів, учителів,  батьків, корекційно-розвивальна робота тощо) і 20 год, - на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо.

5. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.
5.1. Фінансування діяльності Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи здійснюється Міністерством освіти України та Академією педагогічних наук України згідно з установчим договором.
5.2. Фінансування діяльності обласних центрів здійснюється Міністерством освіти України Автономної республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.
5.3. Фінансування діяльності районних (міських) центрів практичної психології і соціальної педагогіки (головних психологів) здійснюється районними (міськими) відділами освіти.
5.4. Оплата праці практичних психологів (соціальних педагогів), працівників центрів, головних психологів здійснюється згідно з чинним законодавством.
5.5. Працівникам психологічної служби закладів освіти виділяється окреме приміщення для проведення діагностичної, консультативної, розвивальної і корекційної роботи.

                                                                                                                  Директор Українського НМЦ  практичної психології і соціальної роботи                                                                                                                                                                                                                       І.І. Цушко

 

 

 

О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

Цели работы психологической службы:

1. Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающегося и обеспечивающей психологические условия для охраны и развития личности; 

2. Содействие в приобретении учащимися психологических знаний, умений и навыков, необходимых для получения профессии, развития, достижения успеха в жизни; 

3. Содействие педагогическим работникам, родителям в воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности, уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без уменьшения прав и свобод. 

Задачи психологической службы: 

1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающегося на каждом возрастном этапе развития личности; 

2. Формирование у обучающегося способности к самоопределению и саморазвитию; 

3. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в школе; 

4. Психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их содержания и способности освоения к интеллектуальным и личностным возможностям, и особенности обучающихся; 

5. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также развитии обучающихся;

 

Психологическая служба оказывает помощь при решении следующих вопросов:

 • Выявление причин неуспеваемости: дефекты восприятия, внимания, памяти, интеллекта, отсутствие учебной мотивации.
 • Оценка познавательных способностей: анализ динамики развития познавательных процессов и способностей.
 • Анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, эмоциональные проблемы, дезадаптация.
 • Анализ детско-родительских отношений.
 • Профориентация учащихся и профильное обучение.
 • Анализ межличностных отношений: межличностные отношения учащихся со сверстниками и педагогами.
 • Психологическая подготовка учащихся к ВНО и ДПА

 

Направления работы психологической службы:

 

Диагностика

Психологическая диагностика представляет собой углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами учащихся.

 

Коррекционно-развивающая работа

Психологическая коррекция — активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других специалистов.
Психологическая профилактика — предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся в образовательных учреждениях, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работника, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.

 

Консультирование

Консультативная деятельность — это оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования.

 

Психологическое просвещение

Психологическое просвещение представляет собой формирование у обучающихся и их родителей (законных представителей), у педагогических работников и руководителей потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.

Сделать бесплатный сайт с uCoz  Контактные  телефоны:   8(06277) 2-80-22 – секретарь, директор;   8(06277) 2-80-24 – заместитель директора по учебно-воспитатедбной работе.